جملات زیبا وآموزنده

صدف‌ها صدایدریا را با خود دارند، فلس‌های ماهی بوی ماهی را؛ اما استخوان‌های انسان هیچ نشانیاز انسانیت ندارند.


شریفترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آننباشد.

.............................................


اول صحت ،دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفیق .  این ها پله های نردبان سعادت است . ساموئید

....................................................

بدترینمعاملات آن است که انسان هستی خود را بدهد و غضب الهی را بخرد .

.............................................

برای جبراناشتباهات، بهدوستانت همانقدر زمان بده که برای خودت فرصت قائلمیشوی


......................................................

وقتیمی خواستند " ارنستو چگوارا " را به گلوله ببندند آخرین جمله زندگیش را با صدایبلند این گونه به زبان آورد:
"
شلیک کنید ...شلیک کنید ترسوها.شما یک مردرا میکشید


......................................................
هیچ میدانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟! . جکلندن
................................................

.
بسیاری ازدین ها به شیشه پنجره می مانند
.
راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، مارا از راستی جدا می کنند . جبران خلیلجبران

/ 0 نظر / 127 بازدید